Adventure

 • Tai Unknown Fate Ver. 1.05 (Mod Money)
  Tai Unknown Fate Ver. 1.05 (Mod Money)
  02:05 - 22/05/2019
  Tên Game: Tai Unknown Fate Ver. 1.05 (Mod Money) Phiên Bản:  1.05 Yêu cầu: Android 6.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Survival Island: EVO 2 Ver. 3.241 (Mod Money)
  Tai Survival Island: EVO 2 Ver. 3.241 (Mod Money)
  13:05 - 18/05/2019
  Tên Game: Tai Survival Island: EVO 2 Ver. 3.241 (Mod Money) Phiên Bản:  3.241 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản […]
 • Tai Ultraman Legend Hero Ver. 1.0.0 (Mod Money)
  Tai Ultraman Legend Hero Ver. 1.0.0 (Mod Money)
  04:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Ultraman Legend Hero Ver. 1.0.0 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.0 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Fatal Bullet Ver. 1.1.1 (Mod Money)
  Tai Fatal Bullet Ver. 1.1.1 (Mod Money)
  04:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Fatal Bullet Ver. 1.1.1 (Mod Money) Phiên Bản:  1.1.1 Yêu cầu: Android 2.3.2+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Super Brawl Heroes Ver. 1.1.4.186 (Mod Money)
  Tai Super Brawl Heroes Ver. 1.1.4.186 (Mod Money)
  04:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Super Brawl Heroes Ver. 1.1.4.186 (Mod Money) Phiên Bản:  1.1.4.186 Yêu cầu: Android 4.0.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Live or Die: Survival Ver. 0.1.404 (Mod Money)
  Tai Live or Die: Survival Ver. 0.1.404 (Mod Money)
  04:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Live or Die: Survival Ver. 0.1.404 (Mod Money) Phiên Bản:  0.1.404 Yêu cầu: Android 4.4+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản […]
 • Tai Evergleam Hill Ver. 1.0.2 (Mod Money)
  Tai Evergleam Hill Ver. 1.0.2 (Mod Money)
  04:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Evergleam Hill Ver. 1.0.2 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.2 Yêu cầu: Android 4.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai FANANEES 2 Ver. 3.8 (Mod Money)
  Tai FANANEES 2 Ver. 3.8 (Mod Money)
  04:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai FANANEES 2 Ver. 3.8 (Mod Money) Phiên Bản:  3.8 Yêu cầu: Android 4.2+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Q.U.I.R.K. – Craft, Build & Play Ver. 0.8.5817 (Mod Money)
  Tai Q.U.I.R.K. – Craft, Build & Play Ver. 0.8.5817 (Mod Money)
  11:05 - 04/05/2019
  Tên Game: Tai Q.U.I.R.K. – Craft, Build & Play Ver. 0.8.5817 (Mod Money) Phiên Bản:  0.8.5817 Yêu cầu: Android 6.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- […]
 • Tai Survival Island: EVO Ver. 3.239 (Mod Money)
  Tai Survival Island: EVO Ver. 3.239 (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Survival Island: EVO Ver. 3.239 (Mod Money) Phiên Bản:  3.239 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Alien cosmic ben the ultimate distruction Ver. 3.s (Mod Money)
  Tai Alien cosmic ben the ultimate distruction Ver. 3.s (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Alien cosmic ben the ultimate distruction Ver. 3.s (Mod Money) Phiên Bản:  3.s Yêu cầu: Android 4.0.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- […]
 • Tai Ocean Rebellion Ver. 1.0.0 (Mod Money)
  Tai Ocean Rebellion Ver. 1.0.0 (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Ocean Rebellion Ver. 1.0.0 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.0 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Ultra Anime Legendary champions Ver. 1.1.2 (Mod Money)
  Tai Ultra Anime Legendary champions Ver. 1.1.2 (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Ultra Anime Legendary champions Ver. 1.1.2 (Mod Money) Phiên Bản:  1.1.2 Yêu cầu: Android 2.3.2+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản […]
 • Tai Smite Blitz (Unreleased) Ver. 1.0.0.1 (Mod Money)
  Tai Smite Blitz (Unreleased) Ver. 1.0.0.1 (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Smite Blitz (Unreleased) Ver. 1.0.0.1 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.0.1 Yêu cầu: Android 4.0.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Pet Dex Ver. 2701 (Mod Money)
  Tai Pet Dex Ver. 2701 (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Pet Dex Ver. 2701 (Mod Money) Phiên Bản:  2701 Yêu cầu: Android 4.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Temple Final Run 3 Ver. 1.0.1 (Mod Money)
  Tai Temple Final Run 3 Ver. 1.0.1 (Mod Money)
  19:04 - 30/04/2019
  Tên Game: Tai Temple Final Run 3 Ver. 1.0.1 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.1 Yêu cầu: Android 4.4+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản […]